Թեման

Գրական նյութը (պատմությունները, հեքիաթները) որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի, հաղորդակցական կարողությունների, հուզական զարգացման և բարոյական պատկերացումների ձևավորման միջոց

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. 
ԵՐԵԽԱՅԻ ԽՈՍՔԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

1․1․ Հեքիաթների, պատմությունների  դերը նախադպրոցական տարիքի  երեխաների կյանքում
1.2. Հեքիաթը՝ որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի, հաղորդակցական կարողությունների և երևակայության զարգացման միջոց

ԳԼՈՒԽ 2.
ՀԵՔԱԹՆԵՐԸ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

2․1. Հեքիաթը, պատմությունը՝ որպես նախադրոցական տարիքի երեխաների հուզական զարգացման միջոց
2․2․ Հեքիաթը, պատմությունը՝ որպես նախադրոցական տարիքի երեխաների մոտ բարոյական պատկերացումների ձևավորման միջոց

ԳԼՈՒԽ 3.
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Օժանդակ նյութեր
Բիբլիոգրաֆիա
Նախաշավիղ

 1. 2004 (1-2)
  Հաղորդակցման դերը նախադպրոցականի վարքագծի զարգացման ընթացքում
  78-81
 2. 2004 (3-4)
  Երեխաների հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը բանավոր խաղերի միջոցով 45-49
 3. 2006 (1-2)
  Նախադպրոցական տարիքում բարոյագիտական պատկերացումների ձևավորումը խաղերի միջոցով
  54-61
  Հեքիաթը’ մանկավարժական բարձիթողության կանխարգելման համակարգում
  74-79
 4. 2007 (5-6)
  Խոսքային դրսևորումների զարգացումը նախադպրոցական տարիքում
  74-79
 5. 2008 (2-3)
  Երեխայի սաեղծագործական մաածողության և երևակայության զարգացմանը նպատակամիտված պարապունքներ
  45-51
 6. 2008 (4-5)
  Հեքիաթի ուսուցման նոր մեթոդներ
  69-76
 7. 2008 (6)
  Նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի զարգացման հիմնախնդիրը մանկավարժության պատմության մեջ
  44-49
 8. 2009 (1-2)
  Թեմատիկ զրույցները՛ որպես երեխաների համագործակցության ձևավորման միջոց
  51-54
 9. 2010 (1)
  Բարոյական արժեքների դաստիարակությունը մանկապարտեգում
  51-53
 10. 2010 (2
  Նախադպրոցականի ստեղծագործական գործունեությունը
  33-38
 11. 2011 (3)
  Նախադպրոցականի հոգեկան զարգացման գործընթացում հեքիաթների ազդեցության հոգեբանական առանձնահատկությունները
  51-56
 12. 2011 (7
  Հուզական զարգացումը վաղ տարիքում
  41-45
 13. 2014 (6)
  Գեղարվեսաական գրականության դերը նախադպրոցականի խոսքի զարգացման գործում 29-34
 14. 2015 (4)
  Հուզական դժվարություններ ունեցող երեխաների բարոյական հատկանիշների ձևավորման եղանակները
  39-44

Օժանդակ գրականություն

 1. «Նախաշավիղ» գիտամեթոդական հանդես
 2. «Պարտեզ» -«Դպիր» մանկավարժական հանդես
 3. Է․ Ալեքսանդրյան․ «Նախադպրոցական մանկավարժություն»
 4. Վարդումյան․ «Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ»
 5. Ջ.Ռոդարի. «Ստեղծագործական երևակայության քերականություն»
 6. Ջոն Դյուի «Դպիր»  մանկավարժական հանդես, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր